POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawa Prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dalej jako Rozporządzenie.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Krajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-437 Białystok, przy ul. Dr Ireny Białówny 9/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: Nr KRS 0000639685 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł. posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5423260604 dalej jako KCCW.

Administrator danych osobowych wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: rodo@kccw.pl.

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez KCCW w następujących celach:

1. Przedstawienia ofert na usługę świadczoną przez KCCW, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej KCCW i podmiotów współpracujących z KCCW, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia.

2. Zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

3. Realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez KCCW, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia.

4. Rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia.

5. Marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez KCCW lub usług świadczonych przez KCCW lub spółki z Grupy Kapitałowej KCCW lub podmioty współpracujące z KCCW, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

6. Ustalenia i dochodzenia roszczeń przez KCCW w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez KCCW Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:

1. Żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;

2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych

Gromadzone przez KCCW dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie KCCW przez podmioty trzecie.